Español   Català   
 

Política de Privacitat (LOPD)

 
TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de INSTAL·LACIONS ALEGRE, S.L., [d’ara endavant INSTAL·LACIONS ALEGRE], amb domicili social a la C/ del Monestir de Poblet, Nº 24 Baixos 43205 REUS, NIF B43447382, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1143, Foli 208 Full T31862, Inscripció 1ra, E-mail alegre@instalalegre.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix INSTAL·LACIONS ALEGRE.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça alegre@instalalegre.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".
 
Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ del Monestir de Poblet, Nº 24 Baixos 43205 REUS, o a través del correu electrònic a alegre@instalalegre.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
 
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
INSTAL·LACIONS ALEGRE està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de instalalegre.es del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
 
INSTAL·LACIONS ALEGRE considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, INSTAL·LACIONS ALEGRE
 
informa :
 
1-Titularitat dels Fitxers
 
INSTAL·LACIONS ALEGRE amb domicili social a: C/ del Monestir de Poblet, Nº 24 Baixos 43205 REUS, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.
 
 
 
 
2-Recollida i Tractament
 
El fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], té com a principals característiques:
 
 2.1-Finalitat
 
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web instalalegre.es.
 
b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de INSTAL·LACIONS ALEGRE.
 
 
 2.2-Encarregat de Tractament
 
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.
 
 
 
 2.3-Consentiment
 
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè INSTAL·LACIONS ALEGRE, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça alegre@instalalegre.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".
 
3-Mesures de Seguretat
 
INSTAL·LACIONS ALEGRE, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
 
 
4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició
 
Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, INSTAL·LACIONS ALEGRE, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: alegre@instalalegre.com.
- comunicació per escrit dirigida a: INSTAL·LACIONS ALEGRE, C/ del Monestir de Poblet, Nº 24 Baixos 43205 REUS.

INSTAL·LACIONS ALEGRE, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

INSTAL·LACIONS ALEGRE, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.
 
 
5-Canvi de Normativa
 
INSTAL·LACIONS ALEGRE, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: alegre@instalalegre.com.