Español   Català   
Instal·lacions Alegre

Electricitat i telecomunicacions

Electricitat 

• Instal·lacions elèctriques completes.
• Renovació de cablejat.
• Reparació de quadres elèctrics o substitució.
• Ampliació de potència.
• Quadres elèctrics.
• Instalació de xarxes de seguretat.

Telecomunicacions

• Instal·lacions completes de cablejats.
• Porters i videoporters.
• Estudis i projectes.
• Reformes i ampliació d'instal·lacions.
• Sistemes d'intercomunicació.
• Circuits CTV.
• Circuit tancat de TV.